سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه علمیه کرمانیها 
مدرس 
1389/07/01 
1390/03/11 
فقه 4 
تدریس 
مدرسه علمیه کرمانیها 
مدرس 
1390/07/02 
1391/03/11 
فقه 5 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
صرف ساده 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
صمدیه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
جواهر البلاغه 
تدریس 
مدرسه علمیه کرمانیها 
مدرس 
 
 
مغنی الادیب 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اصول فقه مرحوم مظفر