نگاهی به زندگی مرحوم وحید بهبهانی
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی تخصصی اسلام پژوهان ، سال اول , شماره 1 ، پاییز 1391 صفحه 83-93
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/07/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مرحوم وحید بهبهانی که از او به استاد الکل و مجددالمذهب یاد می شود در قرن دوازدهم هجری طلوع کرد و با تلاش و کوشش فراوان به نشر معارف اهل بیت عصمت وطهارت و احیاء طریقه اجتهاد پرداخت . نام این عالم بزرگ با اجتهاد و مبارزه با اخباری گری مقرون گشته است. این فرزانه بزرگ با تحمل رنجها و مصائب فراوان توانست نظریه اخباری گری را برای همیشه از تاریخ فقه و فقاهت برچیند و تفکر اصیل اجتهادی را دوباره در بین دانشمندان شیعه زنده کند . ایشان با پایه ریزی حرکتی بزرگ منشأ تحول بنیادین در روند فقه شیعی شد و با احیای علم اصول و تربیت شاگردان بزرگی چون سید محمد مهدی بحر العلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء و مولی مهدی نراقی و مولی احمد نراقی و سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل و میرزای قمی صاحب قوانین الاصول زمینه را برای پیدایش تحولات بعدی در فقه و اجتهاد و رشد علم اصول فراهم نمود. در این مقاله نگاهی اجمالی به زندگی این عالم جلیل القدر خواهیم داشت.