قصص قرآن ویژگی‌ها، اهداف و پیام‌ها
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قصه و داستان بخش اعظمی از آیات قرآن را شامل می‌شود؛ این داستان‌ها که همگی راست هستند، نقش ویژه‌ای در عینی نمودن آموزه‌های بلند قرآن داشته و مخاطبان قرآن را که نه فقط عالمان و حکیمان بلکه عموم مردم هستند، از معارف قرآن بهره‌مند ساخته و تأثیر مستقیمی در تبلور نقش هدایت محور آیات قرآن دارند. این داستان‌ها توسط عالِم به غیب و شهود، بی‌واسطه روایت‌شده و پیامِ توحید، ادب و اخلاق را به مخاطب منتقل می‌نماید. محور تاریخ در قرآن انبیا هستند و تاریخ صحنه امتحان الهی و معرکه حق و باطل است که در نهایت به پیروزی جبهه حق و امامت مستضعفان می‌انجامد. زان روی که نظام عالم بر مبنای‌ قوانین جهان‌شمول و تخلف‌ناپذیر اداره می‌شود و جریان تاریخ نیز از این امر مستثنا نیست، یکی دیگر از کارکرد‌های تاریخ در قرآن بیان این قوانین در حوزه حوادث و وقایع نظام‌مندی است که توصیه به عبرت و بصیرت نیز در راستای همین نظام‌مندی است. همه این امور جلوه‌ای از خصوصیات و اهداف تاریخ و داستان در قرآن بوده که این کتاب را که موضوع اصلی‌اش هدایت است، از سایر کتاب‌های تاریخی و داستانی متمایز می‌سازد. در این مقاله به سی ویژگی، هدف و پیام قصص قرآنی اشاره می‌شود.