آلبوم من ◂ حجه الاسلام حاج شیخ عبدالحسین معزی
نماینده مقام معظم رهبری و ریاست محترم مرکز اسلامی لندن تا سال 1393 به مدت 10 سال.